Đau đầu với cách đánh vần mới trong sách Công nghệ giáo dục lớp 1. Đâu là giải pháp hợp lý nhất cho cách đánh vần này?

Cách đánh vần theo sách Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 phân biệt rõ âm và chữ. Ngoài ra, mọi tiếng chỉ đánh vần qua hai bước.